دات نت نیوک
جمعه ، 27 مهر 1397
شناسنامه خدمات الکترونیک

اطلاع رسانی خدمات

عنوان خدمت
معاونت مربوطه فرآیند انجام کار شناسنامه خدمت فرم ها و مدارک مورد نیاز لینک دسترسی
شناسنامه خدمات فایل
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی PDF
دستورالعمل
PDF PDF
میراث فرهنگی PDF
دستورالعمل
PDF PDF
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی PDF
دستورالعمل
PDF PDF
صنایع دستی فایل 1
فایل 2
PDF PDF
فایل
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری گردشگری PDF PDF 1
PDF 2
سرمایه گذاری و برنامه ریزی PDF PDF PDF
گردشگری PDF PDF آئین نامه و ضوابط ta.ichto.ir
صنایع دستی PDF PDF PDF Bpms.ichto.ir
صنایع دستی PDF PDF PDF
فایل
Bpms.ichto.ir
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی میراث فرهنگی PDF PDF PDF لینک
گردشگری PDF PDF PDF 1
PDF 2
ta.ichto.ir
میراث فرهنگی PDF PDF فایل
میراث فرهنگی PDF PDF PDF
فایل
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی PDF PDF
فایل
صنایع دستی PDF PDF دستورالعمل
سرمایه گذاری PDF PDF PDF
سرمایه گذاری PDF PDF PDF omtm.ir
سرمایه گذاری آئین نامه
بخش نامه
فرآیند دستورالعمل ها و قوانین